Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATELEM A PRODÁVAJÍCÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU www.blonki.cz je:

Andrea Poláková

IČ: 67727867

se sídlem: U Splavu 502, 755 01 Vsetín

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Vsetín

email info@blonki.cz

telefon 733 797 168

www.blonki.cz

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (Barbora Poláková) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.blonki.cz . Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky www.blonki.cz a další související právní vztahy.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • Každý kupující se může registrovat na stránce eshopu www.blonki.cz a získat tak přístup do svého uživatelského účtu, ze kterého může kupující objednávat zboží. Údaje, které kupující uvede v svém uživatelském účtu, budou při objednání zboží prodávajícím považovány za zcela správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen tyto údaje chránit tak, aby nemohly být neoprávněně použity cizí osobou. V případě nevyužívání svého uživatelského účtu ze strany kupujícího déle než 3 roky má prodávající nárok na jeho smazání. Totéž platí i v případě porušení povinností plynoucích z kupní smlouvy ze strany kupujícího včetně obchodních podmínek. Kupující zároveň bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nonstop, hlavně při nutné údržbě, úpravě, či aktualizaci eshopu. Lze využít i možnost přihlášení pomocí Facebook.

Uzavření kupní smlouvy

 •  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků s výjimkou poštovného a balného. Cena za balné a poštovné je kalkulována pro zboží doručované v rámci České a Slovenské republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Zboží uvedené zde v internetovém obchodě www.blonki.cz jsou ručně šité textilní výrobky z materiálů s atestem pro děti do 3 let věku. Skutečná barevnost látek se může lišit vzhledem k nastavení Vašeho monitoru.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu). Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 15 dnů. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

 • Kupující může odstoupit od  kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle elektronicky na adresu info@blonki.cz ve lhůtě 14 dnů. Kupující není povinen udávat důvod odstoupení od kupní smlouvy.

 • Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Na vyprané a nošené zboží se vrácení nevztahuje, takové zboží je považováno za opotřebené. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu s visačkami, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Záruka a odpovědnost z vadného plnění, reklamace

 • Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Pokud má převzaté zboží nedostatky a neodpovídá parametrům z kupní smlouvy, může kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo dodání nového zboží bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Práva a povinnosti smluvních stran seřídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.).

 • Prodávající nese zodpovědnost za to, že prodávaná věc je bez vad, má avizovanou jakost, kvalitu, materiálové složení uvedené v popisu od prodávajícího nebo na základě zveřejněné propagace. Prodávající zároveň odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc se hodí k účelu, který prodávající popisuje.

 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Během 6-ti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení doporučené údržby, která je součástí každého výrobku.

Ukládání cookies

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Použitelné právo

 • Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

 

Ve Vsetíně ....dne 1.1.2020

 

 

Zpět do obchodu